Regulamin OneDay Roadshow Europe 2016

1. Informacje ogólne

1.1. Organizatorem OneDay Roadshow Europe 2016 jest firma GJC Inter Media Sp. z o.o.- wydawca kwartalnika Gifts Journal, twórca European Suppliers Book, lider Programu "Solidni w Biznesie" oraz właściciel portalu adbase.info - z siedzibą w Poznaniu, ul. Podbiałowa 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107721, NIP 781-17-06-884.

Telefon kontaktowy: (+ 48 61) 825 73 22
Fax: (+ 48 61) 825 84 85
E-mail:
Iwona Skrzypczak: iwona.skrzypczak@gjc.pl
Justyna Lisek: justyna.lisek@gjc.pl
Magda Konieczna-Marciniak: magda.konieczna@gjc.pl

Obsługa w języku angielskim i hiszpańskim:

Anna Gąsiorowska: anna@gjconline.com

Obsługa w języku niemieckim:

Aleksandra Lekan: aleksandra.lekan@gjconline.com

Dział techniczny:
Małgorzata Jewasińska: gosia@gjc.pl – (+48 61) 674 01 41

1.2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów, które korzystają z usług spółki GJC Inter Media zwaną dalej Organizatorem, i zwane są dalej Uczestnikiem OneDay Roadshow Europe 2016 - Wystawcą lub Zwiedzającym.

1.3. Uczestnikiem OneDay Roadshow Europe 2016 - Wystawcą lub Zwiedzającym może być podmiot gospodarczy w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego itd.).

1.4. W OneDay Roadshow Europe 2016 mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

1.5. OneDay Roadshow Europe 2016 będzie trwać 4 dni (14.03.2016 - 17.03.2016) i odbędzie się w czterech europejskich miastach:

    • Bratysława (14.03)

    • Wiedeń (15.03)

    • Monachium (16.03)

    • Praga (17.03)

1.6. Czas otwarcia dla zwiedzających

14.03.2016 - 17.03.2016r. 10.00-16.00

1.7. Czas otwarcia dla wystawców

14.03.2016 - 17.03.2016r. 9.00-17.00

2. Udział w OneDay Roadshow Europe

2.1.Podstawą uczestnictwa w OneDay Roadshow Europe 2016 jest odesłanie do Organizatora pisemnego potwierdzenia uczestnictwa (umowy podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji i opatrzonej pieczątką firmową).

2.2.Uczestnictwo w OneDay Roadshow Europe 2016 możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora. Przesłanie mailowej akceptacji warunków uczestnictwa oraz kosztów jest równoznaczne z akceptacją wszystkich treści zawartych w niniejszym regulaminie i stanowi zobowiązanie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z uczestnictwem w OneDay Roadshow Europe 2016.

2.3.Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji OneDay Roadshow Europe 2016 z przyczyn niezależnych od Organizatora najpóźniej do dnia 24.02.2016 roku i zobowiązany jest w takim przypadku do zwrotu zaliczki. Organizator może odstąpić od współpracy w przypadku podania przez Wystawcę nieprawdziwych lub niepełnych danych. Organizator uprawniony jest do odstąpienia od współpracy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wystawcę przepisów umowy:
a) nie uregulowania jakichkolwiek należności na rzecz organizatora,
b) podnajęcie lub przekazanie osobom trzecim możliwości uczestnictwa w OneDay Roadshow Europe 2016 bez zgody organizatora.

3. Stoiska

3.1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska, jeżeli wymagają tego względy organizacyjno - techniczne lub przepisy związane z bezpieczeństwem.

3.2.Wystawcy otrzymują w odpowiednim czasie oraz sukcesywnie co jakiś czas szczegółowe informacje na temat rozdziału powierzchni wystawienniczej oraz wszelkich zmian związanych z lokalizacją.

3.3.Każdy uczestnik targów, jeżeli zachodzi taka konieczność, powinien umożliwić przeprowadzenie przez własne stoisko instalacji stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeń technicznych.

3.4.Powierzchnię przekazaną do dyspozycji wystawcy należy uprzątnąć i pozostawić w stanie nienaruszonym. Wystawca, który dopuści się uszkodzenia i/lub zabrudzenia stoiska zostanie obciążony karą w wysokości połowy kosztów wynajmu stoiska.

3.5.Organizator nie odpowiada za przerwy w dostawie mediów lub usług spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, w takiej sytuacji zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania aby przywrócić niezakłócony dostęp do mediów i usług.

3.6.Standardowa zabudowa w hotelach na Roadshow obejmuje: stolik ok. 170 x 40 cm oraz dwa krzesła. Firma otrzyma do wykorzystania powierzchnię ok. 5-6 m2. W zabudowie dopuszczalne są rollupy, natomiast zastosowanie każdego innego rodzaju zabudowy wymaga wcześniejszej akceptacji przez organizatora.

3.7.Wystawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie obiektu, umeblowania, instalacji dokonane przez niego lub osoby jego reprezentujące lub zatrudnione bezpośrednio lub pośrednio.

4. Bezpieczeństwo

4.1.Zabronione jest wnoszenie na teren OneDay Roadshow Europe 2016 broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych.

4.2.Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych.

4.3.Organizator nie jest odpowiedzialny za rzeczy pozostawione w szatni przez uczestników spotkania. W związku z powyższym zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z zaginięciem, uszkodzeniem itp. rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestników OneDay Roadshow Europe.

5. Reklamacje

5.1.Wszelkie reklamacje związane ze stoiskiem i serwisem technicznym będą rozpatrywane tylko na podstawie wcześniejszego zgłoszenia w Dziale Technicznym podczas OneDay Roadshow Europe.

6. Anulowanie udziału

6.1. Wystawca może zrezygnować z uczestnictwa w OneDay Roadshow Europe 2016 do dnia 29 stycznia 2016 roku, bez żadnych konsekwencji. W przypadku wycofania się z OneDay Roadshow Europe 2016 po tym terminie z przyczyn za które organizator nie ponosi odpowiedzialności, wystawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz organizatora wszystkich należności wynikających z uczestnictwa.

7. Inne formy promocji podczas targów.

7.1.Reklamowanie firmy lub usług oraz dystrybucja wszelkich materiałów promocyjnych poza wykupionym miejscem, jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora i po dokonaniu stosownych opłat. Rozpowszechnianie materiałów poza stoiskiem bez pisemnego zezwolenia organizatora zagrożona jest karą w wysokości 3000 zł za każdą ujawnioną formę dystrybucji.

7.2. Plakaty, naklejki i inne drukowane materiały reklamowe rozmieszczone bez zezwolenia Organizatora będą usuwane na koszt wystawcy w trakcie imprezy.

7.3.Reklamowanie na stoisku firm trzecich, nie będących wystawcami jest niedozwolone, również w przypadku firm współpracujących z wystawcą. Nie dotrzymanie tych warunków jest zagrożone karą w wysokości 3000 zł.

7.4.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania ogłoszeń przez system nagłośnieniowy.

7.5.Loterie, konkursy, quizy itp. mogą być organizowane po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora oraz przy zachowaniu wymogów wynikających ze stosownych przepisów.